Subsidie Praktijkleren

19 juli 2017
Subsidie Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren VSO/PRO

 

Vanaf 1 augustus 2017 zal de subsidieregeling praktijkleren ook voor vso / pro en entreeopleiding beschikbaar worden gesteld. Het is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van een werkgever. Per stagiaire kan het leerbedrijf een tegemoetkoming ontvangen van maximaal €2700,- per schooljaar. Wilt u als werkgever komend schooljaar 2017-2018 een praktijkplek aanbieden voor vso / pro / entreeopleiding stagiaires?

Let op dat u vooraanvang stage beroepspraktijkvorming de aanvraag voor erkend leerbedrijf heeft ingediend bij SBB!

 

Subsidievoorwaarden voortgezet speciaal onderwijs (vso):

  • Een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs (artikel 14c van de WEC) of een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs (artikel 14a van de WEC);
  • De leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs en in het laatste schooljaar onderwijs volgt in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of vervolgonderwijs uitstroomprofiel;
  • De stage van de uitstroomprofielen een omvang heeft van tenminste 640 klokuren;
  • Stageovereenkomst;
  • Erkend leerbedrijf, de werkgever dient uiterlijk 15 september 2018 over een gunstige beoordeling te beschikken door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB. Let op: verzoek beoordeling SBB dient uiterlijk voor de aanvang van de stage respectievelijk beroepspraktijkvorming bij de SBB zijn ingediend;
  • Administratie waaruit blijkt hoe en welke leerdoelen zijn behaald;
  • Aanwezigheidsregistratie;
  • Schoolperiode loopt van 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018.

 

Meer informatie kunt u vinden op: https://praktijklerennederland.nl/subsidie-praktijkleren

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -