Rapportage Bruggen Bouwen januari/december 2016

20 februari 2017
Rapportage Bruggen Bouwen           januari/december 2016

Hierbij vind je in vogelvlucht de voortgang van het eerste projectjaar van het Koersproject Bruggen Bouwen.

Per deelproject wordt kort de opbrengst en stand van zaken gemeld.

 

Deelproject 1, Data en informatie op orde

Opgeleverd zijn:

een model met stroomschema’s richting arbeid en doorleren en de bijbehorende informatiebehoefte

een analyse van witte vlekken in administraties binnen Aloysius en DUO/CBS

een 0-meting databestand van doorstromers vanuit het VSO naar Gilde Opleidingen op basis waarvan analyses van de populatie naar kenmerken en schoolsucces / uitval per niveau en richting kan worden gemaakt

Uitgevoerd zijn:

Twee kennisateliers voor vertegenwoordigers van onderwijs, gemeenten en intermediaire organisaties rond VSV in regio 38

Een presentatie over de aanpak en opbrengsten van de Kennisateliers tijdens Het Congres van Lecso op 25 november 2015

In de ESF-pilot met Gilde is het model aangevuld met data vanuit ROC en is verkend welke oplossingen vanuit DUO en CBS en vanuit Intergrip mogelijk zijn om de witte vlekken te vullen en wat dit betekent voor de wijze van vastleggen en te gebruiken systemen binnen Aloysius. Vanuit werkgroep Onderzoek in deze ESF-pilot zijn scholen en gebruikers actief betrokken bij een tweetal Kennisateliers ‘werken met data’. In deze methodiek wordt op gestructureerde wijze gekeken welke informatie beschikbaar is, welke instrumenten daarbij bruikbaar zijn voor dataverzameling, welke informatiebehoefte er is bij de verschillende actoren en welke acties op basis daarvan wenselijk en nodig zijn.

Deelproject 1 ligt op schema. Kennisdeling gaat gebeuren via Servicepunt. Daarbij wordt ook actief gekeken naar het samenstellen van gerichte rapportages over knelpunten en realisaties in de leerlingstromen vanuit VSO naar het MBO.

Door een inhoudelijke koppeling van dit deelproject met het VSV-programma voor regio 38 kunnen in 2017 ook rapportages over de leerlingstromen en het aantal uitvallers / gediplomeerden naar niveau en opleidingsrichting (historisch over de laatste 3 jaar) worden samengesteld, ook voor de leerlingen die doorstromen naar het groenonderwijs (Citaverde College).

 

Deelproject 2, Servicepunt LOB, stage en doorstroom

Opgeleverd zijn:

Visienotitie LOB, stage en doorstroom (gepresenteerd en ondersteund door directie-overleggen Noord en gesloten en Zuid)

Verslag bijeenkomst 25 mei 2016 met alle experts stage en LOB van de scholen + locatiedirecteuren (wat moet lokaal blijven, wat kan in Servicepunt, hoe maken wij onderscheid tussen kort verblijf en regulier VSO)

Het interview met het hoofd praktijkopleiders van VDL in de bijeenkomst bood veel inspiratie voor slim samenwerken met bedrijfsleven in de regio en concrete partnerschappen (simulatie lasrobots voor zowel bedrijven als scholen VSO beschikbaar stellen). Ook heeft VDL aangegeven mee te willen doen aan een ECVET-pilot.

De bijeenkomst over het Servicepunt en vooral ook de activiteiten die daarna in de tweede helft van 2016 door Trudy Sijbers zijn ontwikkeld maken Bruggen Bouwen nu ook binnen de scholen meer zichtbaar en tastbaar. Kennisdeling, professionalisering en standaardisering rond LOB, stage en doorstroom heeft draagvlak gekregen. Dit is onder meer gebeurd door:

Bijeenkomsten met de werkgroepen stage, die nu werkt aan één gemeenschappelijke stagemap voor Aloysius

Bijeenkomsten van de werkgroep LOB, die nu gaan kijken welke instrumenten en methodieken zij gebruiken in het Portfolio en hoe zij dit binnen Cozima kunnen benutten

Een training voor docenten in het gebruik van de modules van Intergrip bij de doorstroom van leerlingen (scholen Aloysius van regio 37 en enkele van regio 38)

Om ook de scholen in de sectoren Noord en Gesloten aan te haken is een aparte bijeenkomst met alle stage- en lob-begeleiders van deze regio’s gehouden. Duidelijk is dat veel zaken in de relatie met de ROC’s al redelijk op orde zijn, maar dat er ook behoefte is aan meer kennisdeling en –uitwisseling. Begin 2017 komt een vervolgbijeenkomst om nader de behoeften van deze sectoren met betrekking tot het Servicepunt te verkennen. Daarbij is het belangrijk ook na te denken of voor de scholen in deze regio’s, gezien de geografische ligging een invulling samen of vanuit die locaties wenselijk is.

 

Deelproject 3 Doorstroom MBO en Arbeidsmarkt

Binnen dit deelproject worden de aan de hand van regionale pilots concrete vormen van samenwerking en doorstroom tussen VSO en MBO en Arbeidsmarkt met certificering ontwikkeld en uitgewerkt. Dit gebeurt met regionale ketenpartners en de betrokken locatiedirecteuren.

Midden en Noord Limburg

Pilot Bruggen Bouwen met Gilde loopt. ESF/SITS subsidie gehonoreerd. Richt zich op Doorstroom, Uitstroom met ECVET (deelcertificaten en Keuzedelen Entree) en Onderzoek (data op orde). ECVET-pilot krijgt vorm bij de Pastorie. Kick off bijeenkomst is geweest, eerste leerlingen worden in januari gecertificeerd. Belangrijk is dat EVC-centrum van Gilde Opleidingen en de examencommissie van Gilde betrokken is, zodat de civiele waarde van wat jongeren geleerd hebben in de praktijk, leidt tot doorstroomrechten c.q. vrijstellingen bij vervolgopleidingen op het ROC (Gilde).

In aanvulling op de ESF-pilot met Gilde is goedkeuring gekomen op een VSV-project in de regio Noord (Venlo/Venray). In schooljaar 2016-2017 gaan hierin 3 pilots lopen:

met Citaverde een pilot Symbiose (reeds gestart, leerkrachten kijken nu in elkaars ‘keuken’, gekeken wordt naar reeds opgedane symbiose met Wijnberg, Wilddijk en Veldwijk)

met Gilde de pilot vroegmeting en vroegmelding (loopt al o.b.v. ESF, docenten werken samen rond Intergrip

0-meting doorstroomresultaten VSO-leerlingen bij Citaverde en Gilde

Bij goed verloop van dit project wordt in schooljaar 2017-2018 gekeken naar verbreding met PrO-scholen en andere VSO-scholen op basis van VSV-gelden.

Zuidoost Brabant

Helmond. Ontwikkeling Portaalcolleges is van start (opleiden binnen bedrijven, flexibele Entree op basis van 13 wekenprogramma’s, geld volgt leerling vanuit VO/VSO/PrO). ROC Ter AA heeft subsidie Regionaal Investeringsfonds MBO ontvangen en gaat met regionale partners VSO en VO concept verder uitwerken. Is voorbeeldproject voor symbiose en leren op de werkplek.

Eindhoven. Overleg met ROC en Samenwerkingsverband loopt, maar is complex van aard. Er is op verzoek van partners van Job8 een visienotitie geschreven, die nader uitgewerkt moet worden. Overleg voor inzet middelen kwetsbare jongeren via de scholen is gestart. Gemeente lijkt nu sterker de regie te willen nemen. Verdeling middelen voor RMC en plusvoorzieningen staan nog ter discussie.

Rijnmond

Overleg met gemeente Rotterdam en Kompascollege is opgestart. Twee visiestukken liggen op tafel:

samenwerking voor kort verblijf leerlingen via ‘leren op de werkplek’ bij bedrijven in 3 sectoren (logistiek, bouw, metalektro) en daaraan gekoppeld digitaal portfolio voor overdracht leerlinginformatie + validering) om Bruggen te bouwen tussen VSO / DJI, Justitie en gemeenten. Kengetallen worden verzameld. Gaat veelal om leerlingen die vanuit Harreveld terugkeren naar regio Rotterdam.

Notitie over ‘Een Andere Entree’. Op verzoek van gemeente Rotterdam om kwetsbare leerlingen uit VO/VSO en PrO die geen diploma MBO-niveau 2 kunnen halen en niet in een schoolse omgeving kunnen leren, binnen bedrijven op te leiden.

Complex is dat bij gemeente Rotterdam veel verschillende ‘losse projecten’ lopen en Gemeente Rotterdam zoekt naar juiste partners/loket en het moeilijk is gebleken afspraken in te vullen of na te komen. Afgesproken is dat nog met beide ROC’s (Albeda en Zadkine) afspraak wordt gepland. Vanuit programma Bruggen Bouwen heeft de ontwikkeling van deze pilot een lagere prioriteit gekregen.

Haaglanden

Notitie ‘Een Andere Entree’ is basis geweest voor overleg met ROC Mondriaan Entree en andere VSO-scholen in regio. Er is draagvlak voor verdere verkenning leren vanuit de praktijk in bedrijven. In een bijeenkomst met alle begeleiders vanuit Entree-onderwijs en de VSO-scholen en Palmhuis is gekeken of men dezelfde beelden heeft over doelgroepen leerlingen en of er een voldoende substantiële groep gevormd kan worden om op bestuurlijk niveau het gesprek aan te gaan met CvB’s van VSO en Mondriaan. Dit is het geval en vindt in januari 2017 plaats. Daarna naar Gemeente Den Haag om plan te bespreken. Zou prima passen in VSV-beleid. Doelgroep leerlingen van VSO kort verblijf, VSO regulier, Flexcollege, kwetsbare Entree-leerlingen en oud-VSV-leerlingen worden samen opgeleid bij bedrijven in regio. Inzet ECVET-methodiek voor (deel)certificering en gezamenlijk benutten zorg- en begeleidingsstructuur.

Achterhoek

Harreveld en Graafschap College hebben al ver uitgewerkte samenwerking met ketenpartners rond doorstroom en examinering van VSO-leerlingen. Deze kennis wordt actief gedeeld met andere pilots Bruggen Bouwen.

Samenwerking met dit ROC is waardevol en vruchtbaar. Eerder genoemde procedure voor examinering is door Graafschap College om niet beschikbaar gesteld aan Aloysius voor gebruik in samenwerking met andere ROC’s. Ook wil dit ROC actief participeren in gezamenlijke ontwikkeling Keuzedelen Entree Verrijking Leervaardigheden. Dit kan via de ECVET methodiek vorm krijgen. Uitgangspunt is dat de modules in dit Keuzedeel samen met docenten VSO en ROC worden gemaakt, waarbij van elkaars producten gebruik kan worden gemaakt.

Noord Holland

Met Molenduin is kennisuitwisseling geweest in kader van bijeenkomst Servicepunt LOB/Stage en doorstroom. Afspraak is gepland voor vervolg over verkenning hoe Bruggen Bouwen aan kan sluiten bij initiatieven in die regio, wat daarvan kan worden geleerd door andere regio’s en hoe Servicepunt voor Noord en Gesloten vorm krijgt.

 

Deelproject 4 symbiose

Dit deelproject krijgt vorm binnen de pilots in de diverse regio’s, die hierboven al zijn beschreven. Opbrengsten en voorbeelden worden door Trudy Sijbers gedeeld en verspreid. Deelproject is op schema, maar tempo is afhankelijk van behoefte voor nadere invulling in die regio’s.

 

Deelproject 5 Valideren, examineren en certificeren

Opbrengst:

principe afspraak met SBB dat Boris-certificaat (brancheverklaring gebaseerd op werkproces kwalificatiedossiers MBO) voor VSO-leerlingen uitgebreid kan worden om doorleren op MBO mogelijk te maken (Boris ‘plus’ variant). Naar behoefte kijken in hoeverre dit in pilots bruikbaar is. Behoefte kan door de scholen worden gemeld bij programmateam Bruggen Bouwen.

Invulling methodiek valideren in ECVET-pilot wordt nu beproefd bij pilot De Pastorie (horeca) en in begin 2017 bij VDL (techniek laag functieniveau).

Afspraken met Gilde over wijze van validering en betrokkenheid Examencommissie.

 

Deelproject 6 Cozima

In de eerste helft van 2016 is op basis van de volgende opbrengst:

Een set beschrijvingscriteria voor valideringsinstrumenten

Een set criteria voor portfoliosystemen (voor programma van eisen ‘functioneel’)

Een beschrijving van de mogelijke typen standaarden voor validering

Een rapportage van voorbeelden van verschillende standaarden

een verkenning gedaan met welke partner het ontwerp van het Portfolio verder vorm gaat krijgen. Gekozen is door de 3 partnerlanden voor Paragin. Inmiddels is besloten dat in het E-portfolio 3 relevante standaarden voor het waarderen en meten van competenties worden ingevoerd:

CED-leerlijnen

MKB-GW (goed werknemerschap)

MBO-Kwalificatiedossiers op alle niveaus van Entree

Onderzocht wordt hoe dit nu reeds uitgebreid kan worden naar Darius en Melba.

 

Verdere ontwikkelingen en opbrengsten

Verbinding 4D-proces en Bruggen Bouwen.

Overlegd is met Ellen Ros en CED-groep over verbinding 4D-proces en thema’s Bruggen Bouwen en op de vraag en behoeften van werkgevers en ketenpartners. Processen bijten elkaar niet en over en weer wordt uitgesproken dat het goed is elkaar regelmatig te informeren.

Verbinding Brug naar Arbeid

Voor de ondersteuning van individuele leerlingen die vastlopen in de regio Roermond is samen met Hans Maas voor de directeuren van scholen van het VO en het Samenwerkingsverband een presentatie verzorgd over de Brug naar Arbeid en de relatie van deze individuele ondersteuning met Bruggen Bouwen. Belangrijk is om komende tijd afspraken te maken hoe de individuele benadering van Brug naar Arbeid kan worden verbonden op de meer structurele en preventie pilots voor samenwerking vanuit Bruggen Bouwen.

 

Heibloem B(l)oeit

Vanuit de Provincie komen naar alle waarschijnlijk middelen vrij vanuit het budget Positieve gezondheid voor de ontwikkeling van een integrale benadering voor jongeren van de thema’s zorg, onderwijs en arbeid binnen de gemeenschap Heibloem. Daarbinnen is ook een visie mogelijk voor de ontwikkeling van een voorziening van praktijkleren voor kwetsbare jongeren en andere doelgroepen. De ontwikkeling van deze voorziening biedt kansen om verschillende thema’s van Bruggen Bouwen op aan te sluiten in samenwerking met ketenpartners in de vorm van een soort proeftuin.

 

 

 
 

29-05-2018   -

28-09-2017   -

19-07-2017   -

07-06-2017   -

23-01-2017   -

24-11-2016   -

10-03-2016   -